یافته های علمی

نام مقاله: تحلیل عوامل محدود کننده عملکرد گندم در شرایط گرگان
Name: Analyzing Wheat Yield Constraints in Gorgan
نویسندگان: بنیامین ترابی ، افشین سلطانی ، سراله گالشی ، ابراهیم زینلی
Authors: B. Torabi, A. Soltani, S. Galeshi, E. Zeinali
کلمات کلیدی: خلاء عملکرد، گندم ، CPA ،گرگان
Keywords: Yield gap; Wheat; CPA; Gorgan
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود
Download

1125 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان