یافته های علمی

نام مقاله: مستندسازي فرآیند تولید گندم در گرگان Name: Documenting the process of wheat production in Gorgan
نویسندگان: بنیامین ترابی ، افشین سلطانی ، سراله گالشی ، ابراهیم زینلی
Authors: B. Torabi, A. Soltani, S. Galeshi, E. Zeinali
کلمات کلیدی: گندم، مستندسازي تولید، عملیات مدیریتی
Keywords: Wheat; Documentation; Management operations
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1088 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان