یافته های علمی

نام مقاله: برآورد پارامترها و ارزیابی مدل CropSyst-Wheat براي ارقام استان گلستان Name: Parameter estimates and evaluation of CropSyst-Wheat for Golestan province cultivars
نویسندگان: علی دستمالچی ، افشین سلطانی ، ناصر لطیفی ، ابراهیم زینلی
Authors: A. Dastmalchi, A. Soltani, N. Latifi, E. Zeinali
کلمات کلیدی: گندم، مدلCropSyst ،رشد و نمو، ارزیابی
Keywords: Wheat; CropSyst model; Growth and development; Evaluation
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1029 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان