یافته های علمی

نام مقاله: ارزیابی مصرف انرژي در تولید گندم در گرگان
Name: Evaluation of energy use in wheat production in Gorgan
نویسندگان: محمدحسین رجبی، افشین سلطانی ، ابراهیم زینلی ، الیاس سلطانی
Authors: M.H. Rajaby, A. Soltani, E. Zeinali, E. Soltani
کلمات کلیدی: انرژي، سوخت، گندم، محیط زیست
Keywords: Energy; Environment; Fuel; Wheat
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1151 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان