یافته های علمی

نام مقاله: ارزیابی انتشار گازهاي گلخانه اي و پتانسیل گرمایش جهانی ناشی از آن در تولید گندم در گرگان Name: Evaluation of greenhouse gas emission and global warming potential in wheat production in Gorgan, Iran
نویسندگان: محمدحسین رجبی ، افشین سلطانی ، ابراهیم زینلی ، الیاس سلطانی
Authors: M.H. Rajabi, A. Soltani, E. Zeinali, E. Soltani
کلمات کلیدی: انتشار گازهاي گلخانه اي، تغییر اقلیم، گرم شدن کره زمین، گندم
Keywords: Greenhouse gas emission; Climate change; Global warming; Wheat
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1181 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان