یافته های علمی

نام مقاله: ارزیابی مصرف سوخت در مزارع تولید گندم در گرگان
Name: Evaluation of Fuel Consumption in
Wheat Fields in Gorgan
نویسندگان: محمدحسین رجبی ، افشین سلطانی ، بیتا وحیدنیا ، ابراهیم زینلی ، الیاس سلطانی
Authors: Mohammad Hossein Rajabi, Afshin Soltani, Bita Vhidnia, Elias Soltani ,Ebrahim Zeinali
کلمات کلیدی: انرژي، پتانسیل گرمایش جهانی، گندم.
Keywords: Energy, Global warming Potential, Wheat
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1123 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان