یافته های علمی

نام مقاله: ارزیابی شاخص تغذیۀ نیتروژن مزارع گندم (Triticum aestivum L.) در گرگان Name: Evaluating Nitrogen Nutrition Index of Wheat (Triticum aestivum L.) Fields in Gorgan
نویسندگان: ابراهیم زینلی ، افشین سلطانی ، سرا... گالشی، سیدعلیرضا موحدي نائینی
Authors:  E. Zeinali, A. Soltani, S. Galeshi, S.A. Movahedi Naeeni
کلمات کلیدی: گندم، شاخص تغذیۀ نیتروژن، غلظت بحرانی نیتروژن، عملکرد مادة خشک
Keywords: Wheat; Nitrogen Nutrition Index; Critical N Concentration; Dry Matter Yield
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1115 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان