یافته های علمی

نام مقاله: دماهاي کاردینال، واکنش به دما و دامنۀ بردباري دمایی جوانه زنی بذردر ارقام گندم (Triticum aestivum L.) Name: Cardinal temperatures, response to temperature and range of thermal tolerance for seed germination in wheat (Triticum aestivum L.) cultivars
نویسندگان: ابراهیم زینلی ، افشین سلطانی ، سرا... گالشی ،  سیدجعفر ساداتی
Authors: E. Zeinati, A. Soltani, S. Galeshi, S.J. Sadati
کلمات کلیدی: ارقام گندم، جوانه زنی بذر، دماهاي کاردینال، واکنش به دما
Keywords: Wheat cultivars; Seed germination; Cardinal temperatures; Temperature responsiveness
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1192 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان