یافته های علمی

نام مقاله: ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید گیاهان زراعی با روش LCA : گندم در گرگان Name: Evaluation of environmental impact of crop production using LCA: wheat in Gorgan
نویسندگان: افشین سلطانی ، محمدحسین رجبی ، ابراهیم زینلی ، الیاس سلطانی
Authors: A. Soltani, M.H. Rajabi, E. Zeinali, E. Soltani
کلمات کلیدی: گندم، اثرات زیست محیطی، ارزیابی چرخه حیاتی.
Keywords: Wheat; Environmental impact; Life cycle assessment
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1213 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان