یافته های علمی

نام مقاله: تأثير نوع و مقدار مصرف تعدادي از آفت كش هاي پرمصرف بر رشد و تثبيت بيولوژيك نيتروژن در سويا Name: Effects of Type and Application Rate of Some Widely-Used Pesticides on Growth and Biological Nitrogen Fixation in Soybean
نویسندگان: ابراهيم زينلي ، افشين سلطاني ، سرا... گالشي ، محمد نبوي محلي
Authors: E. Zeinali, A. Soltani, S. Galeshi, M. Nabavi Mahalli
کلمات کلیدی: آفت كش، تثبيت بيولوژيك نيتروژن، رشد، سويا
Keywords: Pesticide, Biological Nitrogen Fixation, Growth, Soybean
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1172 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان