یافته های علمی

پراکنش جغرافیایی و دامنه میزبانی کفشدوزک (Col.:Coccinellidae) Stethorus gilvifrons (Mulsant) دراستان خوزستان و مطالعه زیست شناسی آن در شرایط آزمایشگاهی (دانلود)
تحلیلی بر حفاظت و حمایت از پارازیتوییدها در سیستمهاي زراعی یکساله با استفاده ازروشهاي ملکولی و رهیافتهاي دستکاري زیستگاه (دانلود)
بررسي اثر وضعيت جوي و زمان روي كارايي تله هاي فروموني ابريشم باف ناجورLymantria dispar (L.)(دانلود)
بررسي تأثير گونه درخت ميزبان و ارتفاع تخم ريزي روي برخي ازپارامترهاي زيستي ابريشم باف ناجور Lymantria dispar (L.) در جنگل هاي استان گلستان (مطالعه موردي: پارك جنگلي دلند) (دانلود)
پارامترهای دموگرافیک جمعیت شته ی سبز پنبه، Aphis gossypii (Hom.: Aphididae) در مزارع پنبه ی منطقه ی گرگان (دانلود)
بررسی روند زاداوري و طول عمر زنبور پارازیتویید Habrabracon hebetor Say (Hym; Braconidae) طی ده نسل متوالی پرورش انبوه در شرایط اینسکتاریوم (دانلود)
بررسی چند ویژگی زیستی زنبور پارازیتوییدHabrabracon hebetor Say Braconidae) Hym; ( طی پنج نسل متوالی پرورش در ضرایط اینسکتاریوم (دانلود)
بررسی ترجیح میزبانی ابریشم باف ناجور در جنگل هاي شمال کشور (مطالعه موردي: پارك جنگلی دلند گرگان) (دانلود)
مروري بر کاربرد مطالعات زیست شناختی و رفتارشناختی در مدیریت زیستگاه دشمنان طبیعی (دانلود)
تنوع زیستی سوسک های خانواده carabidae در بوم سامانه های باغی شهرستان آزادشهر، استان گلستان (دانلود)
پراکنش فضایی جمعیت دشمنان طبیعی شته ی سبز پنبه و مقایسه روش های مختلف برآورد آن در مزارع پنبه ی منطقه ی گرگان (دانلود)
فون کنه های خاک زی و کودزی بالاخانواده Eviphidoidea در شهرستان نوشهر (دانلود)
تأثير چهارغذاي مختلف بر برخي  شاخص هاي زيستي لارو و شفيره بالتوري سبز،،Chrysoperla carnea (Steph.) (Neur.:Chrysopidae)در شرايط آزمايشگاهي (دانلود)
تنوع زيستي سوسك هاي خانواده ي كارابيده در بوم نظام هاي زراعي شهرستان آزادشهر، استان گلستان (دانلود)
تغییرات فصلی و پراکنش فضایی جمعیت کنه نیشکر،oligonychus sacchari :(prostigmata tetranychidae) و کفشدوزک شکارگرstethorus gilvifrons )coleoptera) در زارع نیشکر جنوب اهواز (دانلود)
تغییرات جمعیت شته سبز پنبه ( Aphis gossypii ) و دشمنان طبیعی آن در مزارع پنبه سمپاشی شده و بدون سمپاشی در منظقه گرگان (دانلود)
تغییرات تراکم، پراکنش فضایی و نمونه برداري دنباله اي جمعیت شکارگرهاي مهم شته خوار در مزارع گندم منطقه ي گرگان (دانلود)
اثرات كشنده و زيركشند ه كلرپايريفوس و آبامكتين بر مراحل نارس كفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (دانلود)
تراکم، پراکنش فضایی ونمونه برداری دنباله ای شته های خوشه ی گندم در منطقه ی گرگان (دانلود)
Natural Enemies of Gypsy moth (Lepidoptera: Lymantriidae) in Hyrcanian Forests (Case Study: Daland Park) (دانلود )
Fauna and diversity of the manure-inhabiting Mesostigmata (Acari) in Kerman County, South Eastern Iran (دانلود )
Population Density and Spatial Distribution of Aphis gossypii Glover (Homoptera: Aphididae) on Cotton in Gorgan, Iran (دانلود )

1578 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان