یافته های علمی

نام مقاله: پراکنش جغرافیایی و دامنه میزبانی کفشدوزک Stethorus gilvifrons (Mulsant) (Col.:Coccinellidae) دراستان خوزستان و مطالعه زیست شناسی آن در شرایط آزمایشگاهی
Name: Geographical distribution and host plants of Stethorus gilvifrons (Mulsant) (Col.: Coccinellidae) and its biology under laboratory conditions in Khuzestan province
نویسندگان: علی افشاری ، محمد سعید مصدق ، ابراهیم سلیمان نژادیان ، کریم کمالی
Authors: A. Afshari, M.S. Mossadegh, E. Soleyman-Nejadian, K. Kamali
کلمات کلیدی: کفشدوزک Stethorus gilvifrons ،کنه های تارتن، گیاه میزبان، زیست شناسی و خوزستان
Keywords: Stethorus gilvifrons; Spider mites; Host plant; Biology and Khuzestan
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1159 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان