یافته های علمی

نام مقاله: تحلیلی بر حفاظت و حمایت از پارازیتوییدها در سیستمهاي زراعی یکساله با استفاده ازروشهاي ملکولی و رهیافتهاي دستکاري زیستگاه Name: An Analysis on Conservation and Protection of Parasitoids in Annual Cropping Systems through Molecular Methods and Habitat Manipulation Approaches
نویسندگان: علی افشاري ، محسن یزدانیان
Authors: Ali Afshari, Mohsen Yazdanian
کلمات کلیدی: پارازیتوییدها، حفاظت، سیستمهاي زراعی یکساله، روشهاي ملکولی، دستکاري زیستگاه.
Keywords: Parasitoid, Conservation, Annual cropping systems, Molecular methods, Habitat Manipulation
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود
Download

1016 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان