یافته های علمی

نام مقاله: بررسي اثر وضعيت جوي و زمان روي كارايي تله هاي فروموني ابريشم باف ناجورLymantria dispar (L.) Name: A study on the effects of atmospheric conditions and daily time on
pheromone traps efficiency of the gypsy moth, Lymantria dispar (L.)
نویسندگان: گودرز حاجي زاده ، محمدرضا كاوسي ، علي افشاري ، شعبان شتايي جويباري
Authors: G. Hajizadeh, M.R. Kavosi, A. Afshari, Sh. Shataee Jouibary
کلمات کلیدی: ابريشم باف ناجور، تله هاي فروموني، وضعيت جوي، ساعات شبانه روز، پارك جنگلي دلند
Keywords: Gypsy moth, Pheromone traps, Atmospheric conditions, Daily time, Daland Park
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1076 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان