یافته های علمی

نام مقاله: بررسي تأثير گونه درخت ميزبان و ارتفاع تخم ريزي روي برخي ازپارامترهاي زيستي ابريشم باف ناجور Lymantria dispar (L.) در جنگل هاي استان گلستان (مطالعه موردي: پارك جنگلي دلند) Name: Effects of ovipositing height and host tree species on some biological parameters of gypsy moth Lymantria dispar (L.), in Golestan forests (Case Study: Daland Park)
نویسندگان: گودرز حاجي زاده ، محمدرضا كاوسي ، علي افشاري ، شعبان شتايي جويباري
Authors: G. Hajizadeh, M.R. Kavosi, A. Afshari, Sh. Shataee Jouibary
کلمات کلیدی: ابريشم باف ناجور، ارتفاع تخ مريزي، گونه درختي، پارامترهاي زيستي، پارك جنگلي دلند
Keywords: Gypsy moth, Oviposition height, Host tree species, Biological parameter, Daland Park
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1053 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان