یافته های علمی

نام مقاله: پارامترهای دموگرافیک جمعیت شته ی سبز پنبه، Aphis gossypii (Hom.: Aphididae) در مزارع پنبه ی منطقه ی گرگان
نویسندگان: علی افشاری، ابراهیم سلیمان نژاد، هوشنگ بیات اسدی، پرویز شیشه بر
کلمات کلیدی: Gossypium hirsutum Aphis gossypii ، دموگرافی، جدول زندگی، گرگان
زبان: فارسی
دانلود

1111 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان