یافته های علمی

نام مقاله: بررسی روند زاداوري و طول عمر زنبور پارازیتویید Habrabracon hebetor Say (Hym; Braconidae) طی ده نسل متوالی پرورش انبوه در شرایط اینسکتاریوم
نویسندگان: قدیر مومنیان ، محمد حسن سرایلو، علی افشاري
کلمات کلیدی: Habrabracon hebetor ، نسل، زاداوري روزانه، طول عمر
زبان: فارسی
دانلود

1010 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان