یافته های علمی

نام مقاله: بررسی چند ویژگی زیستی زنبور پارازیتوییدHabrabracon hebetor Say Braconidae) Hym; ( طی پنج نسل متوالی پرورش در ضرایط اینسکتاریوم
نویسندگان: قدیر مومنیان، محمد حسن سرایلو، علی افشاری
کلمات کلیدی: Habrabracon hebetor ، نسل، زاداوری، روزانه، طول عمر
زبان: فارسی
دانلود

1030 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان