یافته های علمی

Name: Natural Enemies of Gypsy moth (Lepidoptera: Lymantriidae) in Hyrcanian Forests (Case Study: Daland Park)
Authors: Goodarz Hajizadeh, Mohammad Reza Kavosi, SHaban Shataee Jouibary, Ali Afshari
Keywords: Gypsy moth, Lymantria dispar, Outbreak, Predator, Natural enemies, Control.
Language: In English
Download

883 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان