یافته های علمی

نام مقاله: بررسی ترجیح میزبانی ابریشم باف ناجور در جنگل هاي شمال کشور (مطالعه موردي: پارك جنگلی دلند گرگان)
نویسندگان: گودرز حاجی زاده ، محمدرضا کاوسی ، شعبان شتایی جویباري ، علی افشاري
کلمات کلیدی: ابریشم باف ناجور، ترجیح میزبانی، آفت، انجیلی، پارك جنگلی دلند.
زبان: فارسی
دانلود

1087 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان