یافته های علمی

نام مقاله: مروري بر کاربرد مطالعات زیست شناختی و رفتارشناختی در مدیریت زیستگاه دشمنان طبیعی Name: Use of Behavioural and Life-history Studies in Habitat Management of Natural Enemies: A Review
نویسندگان: علی افشاري ، محسن یزدانیان
Authors: A. Afshari , M. Yazdanian
کلمات کلیدی:
Keywords:
 زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1038 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان