یافته های علمی

نام مقاله: پراکنش فضایی جمعیت دشمنان طبیعی شته ی سبز پنبه و مقایسه روش های مختلف برآورد آن در مزارع پنبه ی منطقه ی گرگان Name: Spatial distribution of the natural enemies of the cotton aphid, and the comparison of its estimating procedures in cotton fields of Gorgan, Iran
نویسندگان: علی افشاری، ابراهیم سلیمان نژادیان، پرویز شیشه بر
Authors: A. Afshari, E. Soleymannejadian ,P. Shishehbor
کلمات کلیدی: شته ی سبز پنبه، دشمن طبیعی، جمعیت، پراکنش فضایی، مزارع پنبه، گرگان
Keywords: Aphis gossypii, natural enemies, population, spatial distribution, cotton fields, Gorgan
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1029 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان