یافته های علمی

نام مقاله: فون کنه های خاک زی و کودزی بالاخانواده Eviphidoidea در شهرستان نوشهر Name: The fauna of the edaphic and dung dweller mites of the superfamily Eviphidoidea (Acari: Mesostigmata) in Nowshahr county, northern Iran
نویسندگان: يزدانفر آهنگران ، علی افشاری ، علیرضا صبوری،  شهروز کاظمی
Authors: Yazdanfar Ahangaran , Ali Afshari , Alireza Saboori ,Shahrooz Kazemi
کلمات کلیدی: فون، کنه،Eviphidoidea، میان استیگمايان، نوشهر
Keywords: Fauna, Acari, Eviphidoidea, Mesostigmata, Nowshahr
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1100 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان