یافته های علمی

نام مقاله: تنوع زيستي سوسك هاي خانواده ي كارابيده در بوم نظام هاي زراعي شهرستان آزادشهر، استان گلستان
نویسندگان: مريم رضايي نوده ، علي افشاري ، محسن يزدانيان ، غلامعلي آساده
کلمات کلیدی: جامعه، حفاظت، سوس كهاي زميني، شانون- ويور، غناي گونه اي
زبان: فارسی
دانلود

1042 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان