یافته های علمی

نام مقاله : تغییرات فصلی و پراکنش فضایی جمعیت کنه نیشکر،oligonychus sacchari :(prostigmata tetranychidae) و کفشدوزک شکارگرstethorus gilvifrons )coleoptera) در زارع نیشکر جنوب اهواز
نویسندگان: علی افشاری، محمد سعید مصدق، کریم کمالی
کلمات کلیدی: ologonychus sacchari ، stetothorus gilvifrons ، نیشکر، پراکنش فضایی و اهواز
 زبان : فارسی
دانلود

1030 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان