یافته های علمی

نام مقاله: تغییرات جمعیت شته سبز پنبه ( Aphis gossypii ) و دشمنان طبیعی آن در مزارع پنبه سمپاشی شده و بدون سمپاشی در منظقه گرگان
نویسندگان: علی افشاری، ابراهیم سلیمان نژادیان، هوشنگ بیات اسدی، پرویز شیشه بر
کلمات کلیدی: Aphis gossypii ، Gossypium hirsutum ، تغییرات جمعیت و دشمنان طبیعی
زبان: فارسی
دانلود

1133 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان