یافته های علمی

نام مقاله: تراکم، پراکنش فضایی ونمونه برداری دنباله ای شته های خوشه ی گندم در منطقه ی گرگان
نویسندگان: علی افشاری، مهدی دسترنج
کلمات کلیدی: S.avenae ، S.graminum ، گندم، جمعیت، پراکنش فضایی، نمونه برداری دنباله ای
زبان: فارسی
دانلود

1099 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان