یافته های علمی

نام مقاله: اثرات كشنده و زيركشند ه كلرپايريفوس و آبامكتين بر مراحل نارس كفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant Name: Effects of chlorpyrifos and abamectin on development of the
immature stages of Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae)
نویسندگان: وحيده مصطفي لو ، علي افشاري
، محسن يزدانيان  ، محمدحسن سرايلو
Authors: V. Mostafaloo, A. Afshari, M. Yazdanian, M. H. Sarailoo
کلمات کلیدی: اثرات جانبي، شپشك هاي آردآلود، كنترل شيميايي، كنترل بيولوژيك، كفشدوزك كريپتولموس
Keywords: Side-effects, Mealybugs, Chemical control, Biological control, Cryptolaemus montrouzieri
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود  Download

980 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان