یافته های علمی

Name: Fauna and diversity of the manure-inhabiting Mesostigmata (Acari) in Kerman County, South Eastern Iran
Authors: Elham Arjomandi, Shahrooz Kazemi, Ali Afshari
Keywords: Manure-inhabiting mites, Mesostigmata, Ameroseius pavidus, Trachytes
baloghi, diversity, Kerman, Iran
Language: In English
Download

860 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان