یافته های علمی

نام مقاله: بررسي روابط متقابل برخي شاخصهای سرمي فيل ماهيان ( Huso huso ) پرورش يافته در استخرهای آب شور Name: Study of correlations between some serum indices in Great sturgeon (Huso huso) cultured in salt-water pool
نویسندگان: سید علی اکبر هدایتی
Authors: Aliakbar Hedayati
کلمات کلیدی: ماهی خاویاری، فیزیولوژی، خون، استخر آب شور، Huso huso
Keywords: Sturgeon, Physiology, Blood, Salt-water pool
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

968 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان