یافته های علمی

نام مقاله: بررسي سن و رشد ماهي كاراس (Carassius auratus) در مصب رودخانه گرگان Name: Study of age and growth of crucian carp (Carassius auratus) in
Gorganroud estuarine
نویسندگان: طاهره باقري، اصغر عبدلي ، سيد علي اكبر هدايتي
Authors: Bagheri T, Abdoli A.,Hedayati S.A.A.
کلمات کلیدی: سن، رشد، كاراس، گرگانرود
Keywords: Growth, Age, crucian carp, Gorganroud
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1060 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان