یافته های علمی

Name: Serum Biochemical Change Induced by In vitro Sub Chronic Mercury Chloride in Yellowfin Sea Bream (Acanthopagrus latus)
Authors: Aliakbar Hedayati, Alireza Safahieh, Ahmad Savari,
Abdolali Movahedinia, Parviz Zare, Tahere Bagheri
Keywords: Serum biochemical, Mercury, Yellowfin sea bream
Language: In English
Download

856 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان