یافته های علمی

Name: Monitoring of Behavioral Responses in Great Sturgeon, Huso huso After Sub-Lethal Exposure to Water soluble fraction of Diesel Oil
Authors: Aliakbar Hedayati, Abdolreza Jahanbakhshi, Armin Varnik ,Tahere Bagheri
Keywords: Caspian sea, Great sturgeon, Oil pollution, Toxicity
Language: In English
Download

930 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان