یافته های علمی

Name: Biochemical changes in the Beluga Huso huso exposed to acute crude diesel oil
Authors: Aliakbar Hedayati, Abdolreza Jahanbakhshi
Keywords: Biochemical biomarkers, Caspian sea, fish, great sturgeon, oil pollution
Language: In English
Download

869 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان