یافته های علمی

Name:  Toxicity response of Poecilia reticulata Peters 1859 (Cyprinodontiformes: Poeciliidae) to some agricultural pesticides
Authors: ALIAKBAR HEDAYATI, REZA TARKHANI, AHMAD SHADI
Keywords: fish, LC50, diazinon,deltamethrin, pollution, toxicity, guppy
Language: In English
Download

821 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان