یافته های علمی

Name: EVALUATION OF SILVER NANOPARTICLES ECOTOXICITY IN SILVER CARP (HYPOPHTHALMICTHYS MOLITRIX) AND GOLDFISH (CARASSIUS AURATUS)
Authors: A. HEDAYATI, H. KOLANGI, A. JAHANBAKHSHI ,F. SHALUEI
Keywords: acute test, fish, mortality, nanotechnology
Language: In English
Download

847 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان