یافته های علمی

Name: Acute Toxicity Test of Mercuric Chloride (Hgcl2), Lead Chloride (Pbcl2)
and Zinc Sulphate (Znso4) in Common Carp (Cyprinus carpio)
Authors: Aliakbar Hedayati, Abdolreza Jahanbakhshi, Fardin shaluei, Salman Malekpour Kolbadinezhad
Keywords: Freshwater fish; Heavy metal; LC50; Toxicity test
Language: In English
Download

834 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان