یافته های علمی

Name: The effect of water-soluble fraction of crude oil on serum biochemical changes in the great sturgeon Huso huso
Authors: Abdolreza Jahanbakhshi, Aliakbar Hedayati
Keywords: Biochemical . Biomarkers . Caspian Sea .Beliga . Oil pollution
Language: In English
Download

862 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان