یافته های علمی

Name: Toxicity responses of Silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) and Roach (Rutilus rutilus) during lethal exposure to Deltamethrin
Authors: Aliakbar Hedayati, Hamed Kolangi Miandareh, Fardin Shaluei, Abdolreza Jahanbakhshi
Keywords: Fish, Deltamethrin, LC50, toxicity
Language: In English
Download

819 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان