یافته های علمی

Name: Gill histopathological changes in Great sturgeon after exposure to crude and water soluble fraction of diesel oil
Authors: Abdolreza Jahanbakhshi ,Aliakbar Hedayati
Keywords: Biomarker . Fish . Histopathology . Pollution . Oil
Language: In English
Download

795 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان