یافته های علمی

Name: Mortality Response of Silver Carp (Hypophthalmicthys molitrix), Gold Fish (Carassius auratus) and Roach (Rutilus rutilus) to Acute Exposure of Copper Sulphate
Authors: Abdolreza Jahanbakhshi, Fardin Shaluei, Aliakbar Hedayati
Keywords: Fish, LC, Copper Sulphate, Toxicity Test
Language: In English
Download

810 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان