یافته های علمی

Name: Endocrine Disruption Induced by Sub-Lethal Mercury Chloride on Hormone Indices of Seabream
Authors: Seyyed Aliakbar Hedayati, Abdullah Arsham
Keywords: Persian Gulf, Mercury, Hormone, Endocrine disruption,  Yellowfin sea bream
Language: In English
Download

812 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان