یافته های علمی

Name: Acute toxicity of two pesticides Diazinon and Deltamethrin on Tench (Tinca tinca) larvae and fingerling
Authors: Mohammad Forouhar Vajargah, Aliakbar Hedayati, , Sayede Amene Hossaini, Elaheh Hassan Nataje Niazie, Mohammad Javad Vesaghi
Keywords: Fish, Lethal toxicity, Pesticide, Poison
Language: In English
Download

885 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان