یافته های علمی

Name: Investigation of Acute Toxicity of Two Pesticides Diazinon and Deltamethrin, on Blue Gourami, Trichogaster trichopterus (Pallus)
Authors: Aliakbar Hedayati, Reza Tarkhani, Ahmad Shadi
Keywords: LC, Blue gourami, Diazinon, Deltamethrin, Toxicity
Language: In English
Download

870 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان