یافته های علمی

Name: Endocrin e disruptions induced by artificia l inductio n of mercury chloride on sea bream
Authors: Aliakbar Hedayati, Ahmad Reza Hosseini
Keywords: Persi an gulf .disrup tor ch emicals .Mercu ry . Hormone Yellowf in sea bream. End ocrine
Language: In English
Download

856 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان