یافته های علمی

Name: Hematotoxic effects of direct infusion of crude diesel oil on juvenile great sturgeon Huso huso
Authros: Aliakbar Hedayati, Abdolreza Jah anbakhshi
Keywords: Bioma rker . Diesel oil . Hem atology. Immunology, Pollution, Sturgeon
Language: In English
Download

817 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان