یافته های علمی

Name: Effect of subacute exposure to silver nanoparticle on some hematological and plasma biochemical indices in silver carp ( Hypophthalmichthys molitrix )
Authors: F Shaluei, A Hedayati, A Jahanbakhshi, H Kolangi, M Fotovat
Keywords: nanotoxicology, fish, Ag-NPs, Nanocid 1 , toxicity test
Language: In English
Download

821 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان