یافته های علمی

Name: Effect of hypochlorite sodium as an agent detergent on mortality response of fishes
Authors: Abdolreza Jahanbakhshi, Aliakbar Hedayati, Fatemeh Ghaderi Ramazi
Keywords: Hypochlorite sodium, mortality, acute toxicity, freshwater, LC50
Language: In English
Download

859 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان