یافته های علمی

Name: Investigation of LC50, NOEC and LOEC of Zebra fish (Danio rerio) in response to common agricultural pesticides in Golestan province, Iran
Authors: Reza Tarkhan, Aliakbar Hedayati, Tahere Bagheri, Ahmad Shadi
,Mohsen Khalili
Keywords: Aquatic, Diazinon, Deltamethrin, pollution, toxicity
Language: In English
Download

837 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان