یافته های علمی

Name: Toxicity Evaluation and Mortality Responses of Pangasius hypophthalmus During Experimental Exposure to Some Agricultural Pesticides
Authors: Aliakbar Hedayati, Tahere Bagheri, Reza Tarkhani, Ahmad Shadi, Mohsen Khalili
Keywords: Fish, LC, Diazinon, Deltamethrin, Pollution, Toxicity 50
Language: In English
Download

815 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان